...

Máte dotaz? Chcete poradit?

Po–Pá: 8.00–18.00
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnost: Prospirio, s.r.o.
IČO / DIČ: 28129156 / CZ28129156
Sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184321
Telefon: + 420 295 562 242 (po – pá 8:00 – 18:00)
E-mail: info@prospirio.cz
Sociální sítě: Facebook (Prospirio), LinkedIn (Prospirio), Twitter (Prospirio – @Prospirio), Apple Podcasts (Prospirio: Energeťák), Instagram (Prospirio), YouTube (Prospirio – @Prospirio), Spotify (Prospirio: Energeťák), SoundCloud (Prospirio: Energeťák)

(dále „Prospirio“)

ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání smluv o poskytnutí digitálního obsahu, smluv o využití volného času a kupních smluv mezi Prospirio a jeho zákazníkem (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, pokud je taková smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.prospirio.cz (dále „E-shop“). E-shop provozuje Prospirio. Eshop se zabývá zejména poskytováním online služeb –workshopů, kurzů, webinářů, a dále prodejem vzorů smluv, e-knih, audioknih a i-book elektronických knih (dále společně „Obsah“), offline (prezenčních) workshopů, dalších individuálních služeb – individuálních konzultací, workshopů na míru, prodejních manuálů na míru, kurzů do celé firmy a dlouhodobých spoluprací, sales audit (dále společně „Individuální služby“) a prodejem tištěných knih (dále „Zboží“).
2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi Prospirio a Zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení smlouva.
3. Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a Prospirio, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.
4. Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.
5. Prospirio upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření smlouvy s Prospirio.
6. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá Smlouvu se Prospirio mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).
7. Prospirio se může v nabídce Obsahu, offline workshopů, Individuálních služeb a Zboží (dále společně „Sortiment“), uvedené na E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Sortimentu na E-shopu.

2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLOUVÁM

2. 1. U Sortimentu nabízeného na E-shopu je uvedena aktuální cena a další informace o Sortimentu a jeho vlastnostech. Ceny Obsahu a offline workshopů jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, balného a dalších souvisejících poplatků, mimo ceny dopravy. V ceně není zohledněna cena za případné příplatkové nebo volitelné služby. Cenu za Individuální služby si smluvní strany sjednávají jednotlivě. Pokud Prospirio Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud Prospirio neurčí jinak.

2. 2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. Prospirio si neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a sazba těchto nákladů je v běžné výši.

2. 3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávce, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi jím a Prospirio, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit Prospirio. Prospirio výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů; Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit Prospirio škodu, kterou by jí způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

2. 4. V rámci zpřístupňování Obsahu (online) nebo online Individuálních služeb smluvní strany uzavírají smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu (dále „SPDO“). Za účelem poskytování offline Individuálních služeb a dalších offline služeb (workshop) spolu smluvní strany uzavírají smlouvy o využití volného času (dále „SVVČ“). V rámci prodeje Zboží smluvní strany uzavírají kupní smlouvy (dále „Kupní smlouva“; SPDO, SVVČ a Kupní smlouva dále společně „Smlouva“).

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3. 1. Sjednání SPDO (Obsah), SVVČ (offline workshop) a Kupní smlouvy probíhá následovně:

3. 1. 1. Zákazník zvolí druh Sortimentu kliknutím na příslušné tlačítko u konkrétního Sortimentu („chci na workshop“, získat online kurz, „koupit smlouvu“ nebo „koupit knihu“);
3. 1. 2. v objednávkovém formuláři si Zákazník zvolí množství objednávaného Sortimentu;
3. 1. 2. 1. v případě objednávky workshopu si zvolí vhodný termín – pokud Prospirio nabízí více termínů, nebo voucher; Zákazník si dále případně může zvolit doplňkové služby;
3. 1. 2. 2. v případě objednávky knih se v objednávkovém formuláři zobrazuje výčet a přehled všech nabízených knih a online kurzů a jejich cena za 1 kus.
3. 1. 3. v objednávkovém formuláři se zobrazuje cena za 1 kus a celková cena za všechny objednávané položky. Cena je uvedena v českých korunách. Zákazník může v tomto bodě obsah Košíku měnit a odstranit z něj položky nebo upravit množství zvoleného Sortimentu;
3. 1. 4. v případě sjednávání Kupní smlouvy Zákazník dále vybere způsob doručení Zboží (u každého způsobu doručení je uvedena jeho cena);
3. 1. 5. Zákazník poté vybere způsob platby;
3. 1. 6. Zákazník vyplní své fakturační a kontaktní údaje, případně další doplňující údaje k objednávce. Pokud Zákazník nakupuje pro účely svého podnikání, vyplní IČO a DIČ, případně název firmy;
3. 1. 7. stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ je odeslána závazná objednávka (dále „Objednávka“); její součást tvoří všechny informace vyplněné v předchozích krocích. Zákazník může před odesláním Objednávky kontrolovat a měnit údaje, které zadal;
3. 1. 8. po odeslání Objednávky E-shop zobrazí Zákazníkovi informace k platbě. Prospirio Zákazníkovi zároveň potvrdí přijetí Objednávky na jeho e-mail, který uvedl v Objednávce (dále „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrzení o přijetí Objednávky je smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení o přijetí Objednávky jsou tyto Podmínky (včetně formuláře pro odstoupení od smlouvy).

3. 2. Pokud má Zákazník zájem o poskytnutí Individuálních služeb, vyplní kontaktní formulář umístěný na E-shopu u jednotlivých nabízených Individuálních služeb. Smluvní strany si sjednají konkrétní podmínky poskytnutí Individuálních služeb prostřednictvím e-mailové komunikace nebo telefonicky. Smlouva pro sjednání Individuálních služeb je uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník potvrdí Prospirio návrh na uzavření této smlouvy.

3. 3. Po doručení Objednávky Zákazníka ho Prospirio může kontaktovat za účelem doplnění chybějících údajů, změny nebo úpravy údajů v Objednávce, případně požadovat součinnost k uzavření Smlouvy.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. 1. K ceně Zboží Prospirio připočítá náklady na doručení, jejichž výše je závislá na způsobu dopravy, který si Zákazník zvolí (dále „Poštovné“).

4. 2. Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit Prospirio cenu Zboží a Poštovné, případně další sjednané platby (dále „Další platby“), a dále se zavazuje Zboží převzít. Prospirio se zavazuje Zákazníkovi objednané Zboží dodat a odevzdat a umožnit mu nabýt ke Zboží vlastnické právo. Prospirio odešle Zboží Zákazníkovi až po zaplacení kupní ceny, Poštovného a případných Dalších plateb (dále společně „Platba“).

4. 3. Na základě uzavřené SPDO se Zákazník zavazuje zaplatit Prospirio cenu Obsahu, případně Další platby, a dále se zavazuje Obsah převzít. Prospirio se zavazuje Zákazníkovi Obsah odevzdat, tj. zpřístupnit k užívání. Zpřístupnění probíhá tak, že po zaplacení ceny Obsahu Prospirio zašle Zákazníkovi na E-mail Zákazníka odkaz pro spuštění Obsahu.

4. 4. Na základě uzavřené SVVČ se Zákazník zavazuje zaplatit Prospirio cenu služby, případně Další platby, a dále se zavazuje poskytnutou službu převzít. Prospirio se zavazuje Zákazníkovi poskytnout sjednanou službu. Prospirio poskytne službu Zákazníkovi až po zaplacení ceny za službu.

4. 5. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Sortiment (dále „Kupní cena“) společně s případným Poštovným a případnými Dalšími platbami. Platbu za Sortiment lze uhradit jedním z následujících způsobů:
4. 5. 1. bezhotovostně kartou online prostřednictvím platební brány;
4. 5. 2. bezhotovostně převodem (na základě objednávky) na účet Prospirio, který se Zákazníkovi zobrazí po dokončení Objednávky a který mu Prospirio zároveň sdělí v potvrzení o přijetí Objednávky. Zákazník je povinen při Platbě uvést variabilní symbol, kterým je číslo Objednávky. Platbu je možné provést i prostřednictvím QR platby.

4. 6. Platba je splatná do 7 dnů od doručení potvrzení o přijetí Objednávky Zákazníkovi. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Prospirio.

4. 7. Pokud Zákazník neuhradí celou Platbu ve lhůtě uvedené v odst. 4.6., Prospirio může odstoupit od Smlouvy. Pokud Prospirio odstoupí od Smlouvy, nezaniká jí tím nárok na případnou náhradu vzniklé škody.

4. 8. Zákazník bere na vědomí, že Prospirio zašle Zákazníkovi přístup k Obsahu, poskytne mu službu (zejm. umožní mu se účastnit offline workshopu) a odešle Zboží až po připsání celé Platby ve prospěch svého účtu. Zákazník nabývá možnost užívat zpřístupněný Obsah, čerpat službu (zejm. účastnit se offline workshopu) a vlastnické právo ke Zboží úplným zaplacením Platby a převzetím Sortimentu.

4. 9. Po úplném zaplacení Platby Prospirio vystaví Zákazníkovi za provedenou Platbu daňový doklad – fakturu, kterou zašle Zákazníkovi elektronicky na E-mail Zákazníka. Zákazník uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas s tímto postupem a elektronickým zasláním faktury.

4. 10. Stížnost týkající se platby může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@prospirio.cz.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5. 1. Prospirio umožňuje následující způsoby doručení Zboží:
5. 1. 1. osobní vyzvednutí na adrese Poděbradská 88/55, Praha 9;
5. 1. 2. doručení na adresu prostřednictvím České pošty – po České republice;
5. 1. 3. doručení na adresu prostřednictvím České pošty – po Slovenské republice.

5. 2. Poštovné je účtováno podle zvoleného způsobu přepravy; cena se zobrazí při volbě dopravy v rámci procesu Objednávky.

5. 3. Pokud je Prospirio podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Zákazníkem, je Zákazník povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zákazník se zavazuje Zboží převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci nebo pokud je mu Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

5. 4. Pokud Prospirio z důvodů na straně Zákazníka Zboží doručuje Zákazníkovi opakovaně, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.

5. 5. V případě prodlení Zákazníka s převzetím Zboží má Prospirio právo kdykoliv za trvání prodlení od Kupní smlouvy odstoupit.

5. 6. V případě, že se Zákazník se Prospirio na základě zvláštního požadavku Zákazníka dohodli na jiném způsobu dopravy, než který umožňuje Prospirio na E-shopu, nese Zákazník nebezpečí škody na Zboží a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5. 7. Při převzetí Zboží je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů. Pokud je obal porušený způsobem, který svědčí o neoprávněném otevření zásilky, má Zákazník právo zásilku od přepravce nepřevzít a zároveň je povinen s osobou, která mu Zboží doručila, sepsat protokol o škodě. Současně je Zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost Prospirio na telefonní číslo + 420 295 562 242 nebo e-mailem na info@prospirio.cz, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku odmítnutí převzetí zásilky.

5. 8. Prospirio dodá Zákazníkovi Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy. Zboží je přepravci předáno obvykle do 2 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Prospirio upozorňuje, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží.

5. 9. Stížnost týkající způsobu a času dodání Zboží může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@prospirio.cz.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6. 1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od Kupní smlouvy a SPDO odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení plyne:
6. 1. 1. v případě Zboží
6. 1. 1. 1. ode dne převzetí Zboží;
6. 1. 1. 2. ode dne převzetí posledního kusu Zboží, pokud si Spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně;
6. 1. 1. 3. ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího se z několika druhů položek nebo částí;
6. 1. 1. 4. ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Kupní smlouvy pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu;
6. 1. 2. v případě Obsahu ode dne uzavření SPDO. Spotřebitel nemá právo odstoupit od SPDO podle tohoto bodu v případě naplnění podmínek podle odst. 6.3.

6. 2. Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že právo odstoupit od Kupní smlouvy podle odst. 6.1.1. se nevztahuje mimo jiné na Kupní smlouvy týkající se Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavku Spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám (např. pokud si Spotřebitel objedná Zboží s osobním věnováním, autorským podpisem apod.).

6. 3. Spotřebitel dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od SPDO, tj. smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu, podle odst. 6.1.2., pokud Prospirio začal s plněním (dodáním Obsahu) s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od SPDO. Pokud Prospirio zpřístupnil Spotřebiteli jen část Obsahu a Spotřebitel následně odstoupí od SPDO v rozsahu dosud neposkytnutého Obsahu, Spotřebitel je povinen uhradit Prospirio poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od SPDO.

6. 4. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že SVVČ pro offline služby je smlouvou, na kterou se podle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“) nevztahuje právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy (SVVČ) (tj. právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů). Zákazník tedy nemůže prezenční workshop nebo jinou obdobnou akci stornovat, požadovat vrácení Kupní ceny nebo změnu termínu. Prospirio a Zákazník se ale spolu mohou dohodnout jinak.

6. 5. Pro zachování lhůty dle odst. 6.1. stačí, aby Spotřebitel oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy nebo SPDO v této lhůtě odeslal.

6. 6. Spotřebitel má právo od Kupní smlouvy nebo SPDO odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle odst. 6.1.

6. 7. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy nebo SPDO jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prospirio. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy nebo SPDO prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat jak elektronicky na e-mail info@prospirio.cz, tak na adresu Prospirio – Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař, případně odstoupení může sdělit i na telefonním čísle uvedeném v těchto Podmínkách. Prospirio bezodkladně v textové podobě (e-mailem) potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy.

6. 8. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy zaslat Zboží zpět na adresu Prospirio: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař.

6. 9. V případě, že Spotřebitel z jakéhokoli důvodu odstoupí od Kupní smlouvy nebo SPDO, je Prospirio povinen vrátit Spotřebiteli Platbu do 14 dnů od odstoupení, ustanovení odst. 6.10. a odst. 6.12. tím není dotčeno. Je oprávněn počkat s vrácením Platby do doby, než jí Spotřebitel vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.

6. 10. Při odstoupení Prospirio vrátí Spotřebiteli Platbu stejným způsobem, jakým ji od Spotřebitele přijal. Je oprávněn ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud jí tím nevzniknou další náklady. Pokud Prospirio v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízí několik možností dodání (Poštovné), je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich.

6. 11. Náklady na vrácení Zboží při odstoupení nese Spotřebitel, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Pokud Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, náklady na vrácení Zboží činí maximálně 200,- Kč.

6. 12. V případě odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitel vrátí Zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání a není znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí Zboží také v původním obalu. Pokud nejsou splněny podmínky podle předchozích vět (Zboží je poškozené, použité apod.), má Prospirio nárok na náhradu za snížení hodnoty Zboží. Prospirio je oprávněn započítat nároky Spotřebitele, zejm. nárok na vrácení Platby proti nároku Prospirio na náhradu za snížení hodnoty Zboží.

6. 13 Prospirio má právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Spotřebitel, a to až do doby, než Spotřebitel převezme Sortiment. V případě, že Prospirio z jakéhokoli důvodu odstoupí od Smlouvy, vrátí si se Zákazníkem všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Platby a Zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.

6. 14. Prospirio má právo od Smlouvy odstoupit zejména v těchto případech.
6. 14. 1. Zákazník si objedná Sortiment, u něhož byla v E-shopu zobrazena zjevně nesprávná Kupní cena;
6. 14. 2. Prospirio není schopen Sortiment poskytnout;
6. 14. 3. kapacita nebyla dostatečně naplněna;
6. 14. 4. z jiných provozních důvodů – havárie, náhlé onemocnění lektora apod.
Prospirio Zákazníka o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu od zjištění důvodů k odstoupení od Smlouvy. Prospirio má dále právo odstoupit od SPDO zejména v případě neoprávněných zásahů do webového rozhraní a porušení autorských práv Prospirio.

6. 15. V případě, že Prospirio Zákazníkovi společně se Sortimentem poskytne dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen společně se Sortimentem vrátit Prospirio i poskytnutý dárek.

6. 16. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že odst. 6.1. až 6.11. se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

7. POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A OFFLINE SLUŽEB

7. 1. Prospirio poskytuje konkrétní online Obsah a offline služby prostřednictvím lektorů a autorů uvedených v E-shopu v popisu.

7. 2. Prospirio poskytuje Obsah a služby buď prezenčně, v místě a čase stanoveném v popisku na E-shopu, nebo online.

7. 3. Prospirio si vyhrazuje právo změnit některé parametry Obsahu nebo offline služby, jako např. osobu lektora či datum nebo místo konání akce, platformu a dále právo na zrušení akce (odstoupit od smlouvy), případně její části, z organizačních a provozních důvodů. Veškeré takové změny Prospirio bez zbytečného odkladu oznámí Zákazníkovi na E-mail Zákazníka.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE V PŘÍPADĚ KUPNÍ SMLOUVY A SPDO

8. 1. Tam, kde tento odstavec hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o Zákazníkovi.

8. 2. Prospirio se zavazuje dodat Sortiment (pro účely tohoto článku se označení používá pro Zboží a Obsah) v požadované kvalitě, množství a bez vad. Sortiment má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady Sortimentu odpovídá Prospirio v rozsahu uvedeném dále.

8. 3. Prospirio odpovídá Spotřebiteli, že Sortiment při převzetí nemá vady.

8. 4. Prospirio zejména odpovídá Spotřebiteli za to, že Sortiment v době, kdy ho Spotřebitel převzal:
8. 4. 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jiným ujednaným vlastnostem, v případě Obsahu dále odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
8. 4. 2. se hodí k účelu, pro který ho Spotřebitel požaduje a s nímž Prospirio souhlasil;
8. 4. 3. je Zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím, v případě Obsahu je poskytován s ujednanými pokyny k použití, včetně případného návodu k instalaci a s uživatelskou podporou.

8. 5. Vedle ujednaných vlastností Prospirio odpovídá Spotřebiteli, že Sortiment:
8. 5. 1. je vhodný k účelu, k němuž se zboží nebo digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví;
8. 5. 2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, v případě Obsahu dále rozsahem a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti odpovídá obvyklým vlastnostem zboží nebo digitálního obsahu téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prospirio, zejména reklamou nebo označením. Prospirio není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
8. 5. 3. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, v případě Obsahu dále a pokyny k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a
8. 5. 4. odpovídá jakostí nebo provedením předloze, které Prospirio poskytl Spotřebiteli před uzavřením Kupní smlouvy, v případě Obsahu odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Prospirio zpřístupnil před uzavřením SPDO.
Prospirio neodpovídá Spotřebiteli podle tohoto odstavce 8.5., pokud Spotřebitele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Sortimentu liší a Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

8. 6. Zboží: Spotřebitel může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 2 let od jeho převzetí. Při koupi použitého Zboží mohou strany zkrátit dobu podle věty první až na 1 rok. Pokud Spotřebitel vytkl vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat. Dokud Prospirio nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Spotřebitel platit dosud neuhrazenou Platbu nebo její část.

8. 7. Obsah: Zákazník může vytknout vadu Obsahu, která se u Obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Pokud Prospirio poskytne Spotřebiteli jednorázové plnění (např. záznam), Spotřebitel může vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od zpřístupnění.

8. 8. Zboží: Pokud se vada projeví v prvním roce od převzetí Zboží Zákazníkem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Tím není dotčeno ustanovení předchozí věty.

8. 9. Prospirio neodpovídá za vady:
8. 9. 1. vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním;
8. 9. 2. pokud jde o vadu, kterou Zákazník musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy;
8. 9. 3. u použitého Zboží neodpovídá za vady odpovídající míře předchozího opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již při jeho převzetí Zákazníkem;
8. 9. 4. které způsobil Zákazník;
8. 9. 5. pokud vady Obsahu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení Zákazníka nebo síťové připojení pro přístup či užívání Obsahu Zákazníka.

8. 10. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace):
8. 10. 1. Zákazník je povinen Sortiment při jeho převzetí podrobně zkontrolovat. V případě Obsahu Zákazník zkontroluje funkčnost a dostupnost Obsahu. Pokud zjistí, že má vady, je oprávněn uplatnit reklamaci způsobem dle odst. 8.11.
8. 10. 2. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na Sortiment v případě, že o vadě věděl před jeho převzetím, případně pokud ho na ni Prospirio upozornil nebo mu z toho důvodu poskytl přiměřenou slevu z Kupní ceny.

8. 11. Způsob uplatnění reklamace:
8. 11. 1. Reklamaci může Zákazník uplatnit u Prospirio na adrese Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař, případně elektronicky na adrese info@prospirio.cz.
8. 11. 2. Spotřebitel v reklamaci uvede popis vady Sortimentu, jméno a příjmení a kontaktní adresu včetně e-mailu, na který ho Prospirio vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace (doporučuje se telefonní číslo, adresa a e-mail, pokud možno shodný s E-mailem Zákazníka). Spotřebitel také uvede, jakým ze způsobů dle odst. 8.12. má být reklamace vyřízena. Je vhodné, aby Zákazník při reklamaci předložil doklad o koupi Sortimentu, jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že Sortiment byl zakoupen od Prospirio Zákazníkovi se dále doporučuje, aby při uplatnění práva z vady Prospirio zaslal Zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
8. 11. 3. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění. Pokud Zboží nedoručí Prospirio společně s uplatněním reklamace, doručí ho bez zbytečného odkladu po uplatnění práva z vadného plnění. Bez doručení Zboží Prospirio není schopen reklamaci posoudit a vyřídit.
8. 11. 4. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje Sortiment, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho Prospirio e-mailem zaslaným na E-mail Zákazníka nebo e-mail uvedený v reklamaci k doplnění reklamace. Pokud Zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, Prospirio bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.
8. 11. 5. Prospirio zašle Spotřebiteli na E-mail Zákazníka nebo e-mail uvedený v reklamaci potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Potvrzení bude obsahovat i kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informací o vyřízení reklamace. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci Zboží osobně u Prospirio, vydá mu Prospirio potvrzení bezprostředně po uplatnění reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Prospirio posoudí stav Sortimentu v reklamačním řízení.
8. 11. 6. Zákazník bere na vědomí, že pokud Prospirio nepředá reklamované Zboží se vším příslušenstvím, Prospirio při vyřízení reklamace odstoupením od Kupní smlouvy vrátí Zákazníkovi Kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.

8. 12. Zboží: Pokud se na Zboží vyskytne vada, Spotřebitel může u Prospirio uplatnit právo z vadného plnění a požadovat:
8. 12. 1. 1. odstranění vady, za těchto podmínek:
8. 12. 1. 2. podle volby Spotřebitele dodáním nového Zboží bez vady nebo opravou Zboží;
8. 12. 1. 3. Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – zejména s ohledem na význam vady a hodnotu Zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele;
8. 12. 1. 4. Prospirio může odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady;
8. 12. 1. 5. Prospirio odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil;
8. 12. 1. 6. k odstranění vady převezme Prospirio Zboží na vlastní náklady;
pokud si Spotřebitel nepřevezme Zboží v přiměřené době poté, co jej Prospirio vyrozuměl o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží Prospirio úplata za uskladnění;
8. 12. 2. přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo může odstoupit od Kupní smlouvy, a to v těchto případech:
8. 12. 2. 1. Prospirio vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle předchozího bodu 8.12.1.;
8. 12. 2. 2. vada se projeví opakovaně;
8. 12. 2. 3. vada je podstatným porušením Kupní smlouvy;
8. 12. 2. 4. z prohlášení Prospirio nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.

8. 13. Přiměřená sleva podle bodu 8.12.2. se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a hodnotou vadného Zboží, které Spotřebitel obdržel.

8. 14. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy podle bodu 8.12.2. pokud vada Zboží je nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Pokud Spotřebitel podle bodu 8.12.2. odstoupí od Kupní smlouvy, Prospirio mu vrátí Platbu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží nebo co mu Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal.

8. 15. Zákazník nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud:
8. 15. 1. došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
8. 15. 2. Zákazník použil Zboží ještě před objevením vady;
8. 15. 3. Zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo;
8. 15. 4. Zákazník Zboží ještě před objevením vady prodal, vyčerpal (spotřeboval) anebo ho pozměnil při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Zákazník Prospirio, co ještě vrátit může, a poskytne Prospirio náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

8. 16. Obsah: Pokud má Obsah vadu, Zákazník může požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Obsah měl bez vady. Prospirio odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobila Zákazníkovi značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Obsahu a účel, pro který ho Zákazník požadoval.

8. 17. Zákazník dále může požadovat přiměřenou slevu z ceny Obsahu nebo odstoupit od SPDO, pokud
8. 17. 1. Prospirio vadu neodstranil podle odst. 8.16. nebo je z prohlášení Prospirio nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka;
8. 17. 2. se vada projeví i po odstranění, nebo
8. 17. 3. je vada podstatným porušením SPDO.

8. 18. Přiměřená sleva podle odst. 8.17. se určí jako rozdíl mezi hodnotou Obsahu bez vady a vadného Obsahu, který byl Zákazníkovi poskytnut. Má-li být Obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Zákazníkovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od SPDO.

8. 19. Zákazník nemůže odstoupit od SPDO podle odst. 8.17., pokud je vada Obsahu jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

8. 20. Při odstoupení od SPDO Prospirio může Zákazníkovi zabránit v dalším užívání online Služby – zejm. mu ji může znepřístupnit.

8. 21. Prospirio zašle Spotřebiteli na e-mail uvedený v reklamaci nebo na E-mail Zákazníka písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. 22. Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady Prospirio vyřídí a Spotřebitele o ní informuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na E-mail Zákazníka. Prospirio se se Spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8. 23. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může Zákazník u Prospirio uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud Prospirio namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE V PŘÍPADĚ SVVČ

9.1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

9. 2. Prospirio se zavazuje poskytnout offline službu v požadované kvalitě, množství a bez vad, tzn. aby v době, kdy je Spotřebiteli poskytnuta:
9. 2. 1. odpovídala popisu na webových stránkách a SVVČ;
9. 2. 2. byla poskytnuta v dohodnutém rozsahu, termínu a s náležitou odbornou péčí.
Služba má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady Služeb odpovídá Prospirio v rozsahu uvedeném dále.

9. 3. Zákazník může uplatnit právo z vady u Prospirio bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost se se službou seznámit a vadu zjistit; nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí služby.

9. 4. Pro uplatnění reklamace se obdobně použije odst. 8.10. a 8.11.

9. 5. Pokud se na službě vyskytne vada, která je odstranitelná, Zákazník může u Prospirio uplatnit právo z vadného plnění a požadovat:
9. 5. 1. nápravu – tzn. dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby;
9. 5. 2. přiměřenou slevu z Kupní ceny.

9. 6. Pokud se na službě vyskytne vada, kterou nelze odstranit s nelze pro ni službu užívat, Zákazník může u Prospirio uplatnit právo z vadného plnění:
9. 6. 1. odstoupit od SVVČ; nebo
9. 6. 2. požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny.

9. 7. Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady Prospirio vyřídí a Spotřebitele o ní informuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na E-mail Zákazníka. Prospirio se se Spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Spotřebitel od SVVČ odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Při reklamaci se obdobně uplatní odst. 8.21. a 8.23.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

10. 1. Záznam: Prospirio zpřístupní Zákazníkovi Obsah uvedený v SPDO nejpozději do 2 pracovních dnů po uzavření SPDO a současně po úplném zaplacení Platby na bankovní účet Prospirio. Přístup poskytne tak, že na E-mail Zákazníka zašle odkaz pro přehrání Obsahu.

10. 2. Online Obsah: Prospirio zašle Zákazníkovi s dostatečným předstihem na E-mail Zákazníka všechny potřebné údaje k přístupu do platformy, na které Prospirio bude online Službu poskytovat. Prospirio zpřístupní Zákazníkovi online Obsah (případně jeho části – pokud je v informacích o Službě uvedeno, že bude poskytovaná postupně po částech) – ve sjednaném termínu po uzavření SPDO a současně po úplném zaplacení Platby na bankovní účet Prospirio.

10. 3. Pokud je Prospirio v prodlení se zpřístupněním Obsahu, Zákazník má právo od SPDO odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co ho Zákazník vyzval k plnění a Prospirio neplnil ani v dodatečné lhůtě.

10. 4. Prospirio zpřístupní Zákazníkovi Obsah v nejnovější verzi dostupné v době uzavření SPDO. Prospirio je oprávněn Obsah měnit (aktualizovat, upravovat, rozvíjet), a to zejména za účelem zvýšení hodnoty Obsahu, zapracování zpětné vazby zákazníků, nových poznatků apod.; takovou změnu bez zbytečného odkladu oznámí Zákazníkovi.

10. 5. Pro využívání Obsahu postačí funkční e-mailová schránka udržovaná ve stavu schopném přijímat zprávy, nainstalovaný softwarový program pro video-telefonii, běžné internetové připojení s dostatečnou rychlostí a zařízení s hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím prohlížet webové stránky a přehrávat online videa. Je nutné, aby software obsahoval obvyklé zvukové kodeky a hardware umožňoval zvukový výstup. K přehrání Obsahu je zapotřebí mít internetový prohlížeč podporující audio přehrávání. Jiné požadavky na softwarové či hardwarové vybavení nejsou.

10. 6. Obsah, který byl Zákazníkovi zpřístupněn, je určen výhradně k nekomerčnímu a osobnímu nebo internímu užití Zákazníka. Zpřístupněním dle tohoto odstavce se rozumí možnost shlédnutí Obsahu, nikoli předání přístupových údajů k Obsahu.

10. 7. Zákazník bere na vědomí, že nesmí archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji ani používat (jinak než v souladu s těmito Podmínkami) Obsah a informace v něm obsažené nebo získané jeho prostřednictvím. Zákazník se zároveň zavazuje, že nebude obcházet, odstraňovat, upravovat, deaktivovat, degradovat nebo mařit jakýkoli ochranný prvek, kterým je Obsah zajištěn. Dále se zavazuje, že na Obsah nebude používat žádné roboty, spidery ani scrapovací či jiné automatizované prostředky pro přístup k Obsahu.

10. 8. Zákazník není oprávněn předávat přístupové údaje k Obsahu třetí osobě.

10. 9. Zákazník může zpřístupněný Obsah ve stejný okamžik zobrazovat pouze na 1 zařízení, totéž platí o přihlášení k uživatelskému účtu, k němuž může být ve stejný okamžik Zákazník přihlášen pouze na 1 zařízení.

10. 10. V případě porušení ustanovení odst. 10.6. až 10.9. je Prospirio oprávněn Zákazníkovi zrušit přístup k Obsahu a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10násobku součtu všech cen Obsahu, který mě Zákazník v okamžiku porušení Podmínek zpřístupněn. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčeno právo Prospirio na náhradu škody.

10. 11. Prospirio výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že Obsah zahrnuje informace, které odpovídají stavu poznání, vnímání věcí, náhledu na svět lektorů a autorů Sortimentu a povaze poskytovaných služeb. Obsah má pouze informativní charakter. Zároveň jsou informace podávané v Obsahu obecné povahy a nemusí zahrnovat veškeré možné situace, k nimž může v rámci řešení konkrétního problému v rámci Obsahu dojít. Prospirio nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která by Zákazníkovi vznikla v důsledku Obsahu.

10. 12. Prospirio neodpovídá za nedostupnost Obsahu v případě nefunkční nebo pomalé rychlosti internetového připojení nebo z jiných technických důvodů na straně Zákazníka. Prospirio dále neodpovídá za propojení Obsahu s digitálním prostředím Zákazníka. Obsah může být krátkodobě dočasně nedostupný z důvodu údržby dat nebo výpadku serveru. Prospirio může provádět i bez předchozího upozornění Zákazníka aktualizace. Prospirio informuje Zákazníka o dostupnosti aktualizací, které jsou nezbytné, aby byl Obsah po dobu trvání závazku bez vad.

10. 13. Obsah na základě SPDO je Zákazníkovi zpřístupněn po dobu stanovenou v informacích o Obsahu.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11. 1. Osobní údaje Zákazníka Prospirio zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.

11. 2. Osobní údaje, které Zákazník uvede v Objednávce nebo ve Smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Prospirio.

11. 3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů Prospirio jsou dostupné zde.

12. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

12. 1. Vyřizování stížností Spotřebitele zajišťuje Prospirio prostřednictvím elektronické adresy info@prospirio.cz Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prospirio na E-mail Zákazníka.

12. 2. V případě, že mezi Prospirio a Spotřebitelem dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Spotřebitel také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12. 3. Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

12. 4. Prospirio je oprávněn k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

13. DORUČOVÁNÍ

13. 1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka a Prospirio, zejména týkající odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

13. 2. Zpráva je doručena:
13. 2. 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
13. 2. 2. v ostatních případech podle právních předpisů.

13. 3. Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje do Prospirio korespondenci na e-mail info@prospirio.cz, pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak. Prospirio doručuje Zákazníkovi korespondenci na E-mail Zákazníka.

13. 4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje Prospirio korespondenci na adresu Chudenická 1059/30, 102 00 Praha – Hostivař. Prospirio doručuje Zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v Objednávce.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. 1. Prospirio není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

14. 2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

14. 3. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a Prospirio, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla Prospirio. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

14. 4. Smlouva je uložena elektronicky u Prospirio a Prospirio k ní neumožňuje přístup.

14. 5. Prospirio ověřuje původ recenzí (referencí) uváděných na E-shopu. Recenze ověřuje následovně:
14. 5. 1. Prospirio u každé obdržené recenze ověřuje, jestli si recenzent skutečně v minulosti objednal Sortiment na E-shopu nebo ho případně obdržel na základě objednávky třetí osoby (např. zaměstnavatel objednal online kurz pro své zaměstnance). Původ recenzí Prospirio ověřuje mj. prostřednictvím prezence účastníků kurzů, workshopů apod.
14. 5. 2. Prospirio ověřuje recenze pořízené z těchto zdrojů:
14. 5. 2. 1. po skončení kurzu, workshopu apod. Prospirio zasílá účastníkům online dotazník;
14. 5. 2. 2. Google recenze nebo obdobné webové stránky s recenzemi;
14. 5. 2. 3. e-mail;
14. 5. 2. 4. sociální sítě.
Všechny recenze ručně schvalujeme.

14. 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 26.7.2023.OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Společnost: Prospirio, s.r.o.
IČO / DIČ: 28129156 / CZ28129156
sídlo: Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184321
telefon: + 420 295 562 242 (po – pá 8:00 – 18:00)
e-mail: info@prospirio.cz

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy, jejímž předmětem byl Sortiment:

specifikace Sortimentu a jeho množství:
objednané dne:
den obdržení Zboží:
s číslem Objednávky/Smlouvy:
kontaktní údaje:
Jméno a příjmení:
Ulice a číslo:
PSČ:
Město:
Kontakt:
Číslo účtu:
datum
podpis (1)


(1) tento formulář lze zaslat s vlastnoručním podpisem poštou nebo bez podpisu elektronickou poštou

Přihlaste se k odběru novinek a získejte navíc ZDARMA e-book na často kladenou otázku "Jak prodat i s vyšší cenou"

Každý týden se můžete těšit na rady a tipy ze světa obchodu a podnikání, které vás budou posouvat k lepším výsledkům. E-book je skvělým začátkem pro tvorbu prodejní strategie, ve které se zákazník nerozhoduje podle nejnižší ceny, ale na základě hodnoty, kterou on sám v produktu vidí.

Odeslaním formuláře se souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.

Počkejte ☝️ Už koluje po vašem obchodním oddělení PlayBook prodejních stylů? Stáhněte si ho ZDARMA

Odpoví vám na otázky jako:
⏱️ Jak uzavírat obchody rychleji a s menší námahou?
🤝 Jak mít dlouhodobě výkonný obchodní tým
💰 Jak duplikovat výsledky nejlepšího obchodníka?